Algemene voorwaarden


 


Op al onze transakties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 16 maart 1995 zijn

gedeponeerd bij de K.v.K. te Meppel onder nr. 1656. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en

zal op verzoek kosteloos worden verstrekt. Tevens kunt u op deze pagina de voorwaarden nalezen.

Artikel 1 Geldigheid van onze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Air tools bv,

gevestigd te Emmen, hierna te noemen Air Tools bv.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Air Tools bv zijn algemene

voorwaarden.

1-3 Bijzondere van Air Tools bv zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien

deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

2-1 Air Tools bv aanvaardt slechts de toepasselijk van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als

deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de

algemene voorwaarden van Air Tools bv onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van

contractpartijen en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Air Tools bv aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden

slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom

afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Air Tools bv exclusief omzetbelasting en

exclusief emballage, tenzij anders vermeldt. De prijzen in de webwinkel zijn allen inclusief 21% omzetbelasting,

exclusief verzend- en verpakkingskosten.

3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Air Tools bv zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand

bericht, zij binden Air Tools bv niet.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Air Tools bv binden de laatste niet,

voorzover ze door Air Tools bv niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te

beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Air Tools bv door zijn schriftelijke

bevestiging.

5-2 Elke met Air Tools bv aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende

kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal

toestaan dat Air Tools bv zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Air Tools bv zich zal

wenden tot AFI te Leeuwarden.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren etc., alsmede gegevens in

drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. door Air Tools bv bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend

en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 6-2

Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Air Tools bv niet.

6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook

al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden

doorberekend.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order,

kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel

"Betaling".

Artikel 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het

gebruik van emballage is ter beoordeling vanAir Tools bv

Artikel 9 Aanbetaling

Air Tools bv is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.

Indien door wanprestatie vanAir Tools bv de overeenkomst wordt ontbonden heeft de

opdrachtgever het recht op terugbetaling van de aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze

voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel

uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Air Tools bv aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders

te ontvangen, zoals o.a. door snel- en expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn

rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen

11-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachtingen dat er geen beletselen voor Air Tools bv

zijn de goederen te leveren.

11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn

afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Meer- en minderwerk

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen,

komt voor verrekening in aanmerking.

12-3 Door Air Tools bv te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever

in rekening worden gebracht.

12-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de

opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend,

worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering

daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Air Tools bv ter kennis zijn gebracht. Worden de

wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor

rekening van de opdrachtgever.

13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd

door Air Tools bv buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Air

Tools bv reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief

lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Air Tools bv als schadeloosstelling

verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Air Tools bvals

schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts

verplicht Air Tools bv te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of

weigering van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Air Tools bv zicht alle rechten voor om

volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reklame

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebleken en

bij aanwezigheid daarvan, Air Tools bv terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet

binnen 8 dagen na de dag van de levering Air Tools bv wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden

opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt

ieder recht op reclame.

15-2 Air Tools bv dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een

schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige

ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld,

tenzij anders is overeengekomen.

15-4 Indien de reclame naar het oordeel van Air Tools bv c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een

redelijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij de geleverde

goederen gratis te vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Air Tools bv is niet tot verdere schade- of

kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie

16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Air Tools bv aan de opdrachtgever

schriftelijke garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Air Tools bv zijn garantie

geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en

fabricagefouten of indien Air Tools bv na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen

levert.

16-2 Voor alle goederen en materialen die Air Tools bv niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door

zijn leverancier aan hem gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde goederen materialen, doch niet op

loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de

door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op

een ‘’ afkoelingsperiode " van 14 dagen, na aflevering van het product.

Binnen deze periode mag een product, ongebruikt in de originele verpakking, worden teruggestuurd zonder opgaaf

van reden, maar wel even vooraf melden via E-Mail. waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te

betalen.

Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten

in rekening gebracht.

Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren,

doe dit dan direct na ontvangst.

Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en

voldoende gefrankeerd te zijn.

Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door

u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook

altijd een kopie van de aankoopfactuur met de vermelding annulering en uw bank- of girorekeningnummer.

Het adres voor retourzending

is: Air Tools

Phileas Foggstraat 143

7825 AW Emmen

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te

draaien.

Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de

waardevermindering moeten compenseren.

Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het

ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van

waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het

product beïnvloeden.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18-1 Air Tools bv is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect

gevolg van:

a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. daden en nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege

hem te werk zijn gesteld.

18-2 Air Tools bv is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de

factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materiaal, alsmede aan het werk en/of

eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Air Tools bv of van

hen, die door Air Tools bv te werk zijn gesteld.

18-3 Air Tools bv zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en of gevolgschade van een opdrachtgever te

vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden,

belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar

zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen

bij transport naar Air Tools bv of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Air

Tools bv, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,

brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Air Tools bv, dan wel in de middelen

van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de

feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Air Tools bv overmacht op, die hem ontheffen van zijn

verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook

genaamd kan doen gelden.

19-2 Air Tools bv is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de

koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone

omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20-1 Zolang Air Tools bv geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot

koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Air Tools bv

20-2 Air Tools bv heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige

opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft

gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever

verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn

zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Air Tools bv ingeval van wanprestatie het recht

hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als

ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Air Tools bv eveneens, indien de opdrachtgever

in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien surseance van

betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in

liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft

Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Air Tools bv op de

opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling

22-1 Air Tools bv is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is

ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van

verzending van de facturen.

22-2 Air Tools bv is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel

gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten

van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-3 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerdert met de rente, met een minimum van

€ 34,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit

het enkele feit dat Air Tools bv zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en gehoudenheid tot

betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op alle door Air Tools bv gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te

zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele

invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van

Air Tools bv, indien deze dit wenst, aanhangig gemaakt worden voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe

wettelijk bevoegd is.