Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van onze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door K&W Tools ,gevestigd te Emmen, hierna te noemen K&W Tools.
 2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van K&W Tools zijn algemene voorwaarden.
 3. Bijzondere van K&W Tools zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 1. K&W Tools aanvaardt slechts de toepasselijk van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van K&W Tools onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
 3. Algemene voorwaarden worden slechts door K&W Tools aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van K&W Tools exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij anders vermeldt. De prijzen in de webwinkel zijn allen inclusief 21% omzetbelasting, exclusief verzend- en verpakkingskosten.
 3. Gegevens in drukwerken verstrekt door K&W Tools zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden K&W Tools niet.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van K&W Tools binden de laatste niet, voorzover ze door K&W Tools niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

 1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor K&W Tools door zijn schriftelijke bevestiging.
 2. Elke met K&W Tools aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat K&W Tools zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie K&W Tools zich zal wenden tot AFI te Leeuwarden.
 3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren etc., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. door K&W Tools bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 2. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden K&W Tools niet.
 3. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van K&W Tools.

Artikel 9 Aanbetaling

K&W Tools is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van K&W Tools de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door K&W Tools aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- en expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen

 1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachtingen dat er geen beletselen voor K&W Tools zijn de goederen te leveren.
 3. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 3. Door K&W Tools te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan K&W Tools ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door K&W Tools buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door K&W Tools reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan K&W Tools als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht K&W Tools als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht K&W Tools te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt K&W Tools zicht alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebleken en bij aanwezigheid daarvan, K&W Tools terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering K&W Tools wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 2. K&W Tools dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien de reclame naar het oordeel van K&W Tools c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een redelijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij de geleverde goederen gratis te vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. K&W Tools is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie

 1. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend K&W Tools aan de opdrachtgever schriftelijke garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. K&W Tools zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien K&W Tools na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
 2. Voor alle goederen en materialen die K&W Tools niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde goederen materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
 3. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘’ afkoelingsperiode " van 14 dagen, na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product, ongebruikt in de originele verpakking, worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, maar wel even vooraf melden via E-Mail. waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht. Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur met de vermelding annulering en uw bank- of girorekeningnummer. Het adres voor retourzending is: K&W Tools, Phileas Foggstraat 143, 7825 AW Emmen. Gevolgen van het toepassen van het retourrecht Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. K&W Tools is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. daden en nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 2. K&W Tools is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materiaal, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van K&W Tools of van hen, die door K&W Tools te werk zijn gesteld.
 3. K&W Tools zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar K&W Tools of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van K&W Tools, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van K&W Tools, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor K&W Tools overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 2. K&W Tools is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang K&W Tools geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van K&W Tools
 2. K&W Tools heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal K&W Tools ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
 3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft K&W Tools eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die K&W Tools op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling

 1. K&W Tools is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 2. K&W Tools is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 3. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerdert met de rente, met een minimum van € 34,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat K&W Tools zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op alle door K&W Tools gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van K&W Tools, indien deze dit wenst, aanhangig gemaakt worden voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe wettelijk bevoegd is